3stepIT utökar sin satsning mot offentlig sektor

- februari 18, 2021

I över 10 års tid har 3stepIT stöttat den offentliga sektorn i omställningen till en mer hållbar och kostnadseffektiv IT-användning. Nu intensifieras bolagets arbete med att ta nya marknadsandelar inom området med försäljningschefen Dick Hellströmer i spetsen. Planen för 2021 och framåt är att bearbeta den offentliga sektorn som ett enskilt marknadssegment och tillsätta mer sälj-och affärsutvecklingsresurser. Vi satte oss ner med Dick Hellströmer för en längre intervju om ämnet och rådande marknadsläge.

Vad innebär denna stora utvecklingssatsning mot offentlig sektor?

- Förutom att vi planerar att tillsätta mer resurser och bearbeta sektorn mer systematiskt tänker vi anpassa vårt erbjudande ytterligare. Försäljningsmodellen bygger på strukturell dialog med olika upphandlingsorgan, slutkunder samt samverkan med partners inom IT-ekosystemet. Med strukturell dialog menas att vi lägger extra kraft på att förklara hur 3stepIT kan förenkla upphandling av IT-livscykeltjänster samt öka offentlig sektors flexibilitet och oberoende genom att dela upp tjänster och hårdvara i sina upphandlingar. Marknaden är idag väldigt polariserad kring några få stora återförsäljare då offentlig sektor gärna bundlar vår typ av tjänst med hårdvara vilket hämmar utvecklingen av mer horisontella livscykelhanteringstjänster som offentlig sektor kan använda för majoriteten av sin IT-park. Idag upplever vi att man använder olika livscykelhanteringslösningar för olika IT-kategorier, t ex datorer och mobiltelefoner, vilket riskerar att bli ineffektivt i längden.

 

Vad vill ni uppnå med denna satsning och vad är målet?

- Syftet är i grunden att vill vi bidra till en mer hållbar livscykelhantering av IT-utrustning för den offentliga sektorn i Sverige, i linje med Agenda 2030. Målet är givetvis även att driva tillväxt och då är ökad marknadsandel inom offentlig sektor i Sverige avgörande. Det finns många aktörer som redan erbjuder tjänster för återtag och återanvändning medan det som behövs är en sammanhängande affärsmodell där en aktör som 3stepIT kan erbjuda tjänster från inköp till avveckling med syftet att inte tappa kontrollen över produkterna och kan återanvända maximalt med utrustning efter livscykelns slut.

 

Hur pass mogen är denna marknad för användningen av en IT-livscykelhantering?

Offentlig sektor är ett av de största marknadssegmenten för IT i Sverige. Mognaden varierar givetvis beroende av organisationens storlek, resurser och erfarenhet. Totalt sett har fokus och mognad ökat mycket bara under de senaste åren med underliggande starka drivkrafter som kostnadsmedvetande, produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Genom att väva ihop dessa element har en stark efterfrågan av IT som tjänst vuxit fram, dvs hårdvara kombineras på olika sätt med tjänster som finansiering, asset management och återtag vilket också utgör kärnan i 3stepIT’s erbjudande.

 

Hur ser behovet av en IT-livscykelhantering ut i dagsläget?

- I linje med ovan fråga har behovet ökat snabbt. Historiskt har främst de större och mellanstora kommunerna efterfrågat dessa tjänster men vi ser nu att intresset även ökar från mindre kommuner, regioner och de statliga myndigheterna. Allt fler organisationer vill investera i IT som tjänst och fler har även börjat få upp ögonen att det faktiskt inte är så krångligt att komma igång med en basprocess för livscykelhantering då aktörer som 3stepIT utvecklat och anpassat digitala verktyg sedan många år tillbaka.

 

Vilka hinder existerar som gör det svårt för offentlig sektor att börja använda 3stepIT:s livscykellösningar?

- Jag skulle säga att den största utmaningen varit upphandlingsrelaterad. Offentlig upphandling är kringgärdat av ett mycket formellt regelverk. Grundsyftet är givetvis gott och till för att säkra att offentlig sektor kan upphandla konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Varje upphandling kräver dock mycket arbete vilket drivit marknaden till att bundla produkter och tjänster för att behöva göra så få upphandlingar som möjligt. I vissa fall har man inte upphandlat alls utan istället avropat enklare tilläggstjänster från befintlig hårdvaruleverantör. Dessa upplägg gynnar inte alltid lägsta totala kostnad, transparens och kvalitet. Vi på 3stepIT jobbar nu hårt för att informera om fördelarna med oberoende IT-livscykeltjänster till centralt upphandlande instanser så att man förhoppningsvis kan skapa ett eget avtalsområde för vår tjänstekategori. Detta är till exempel fallet i Finland där 3stepIT tagit en mycket stark marknadsposition i leveransen av IT-livscykeltjänster till såväl kommuner, regioner och statliga myndigheter.

 

För mer information om 3stepIT:s livscykeltjänster mot offentlig sektor, klicka här.

Lär dig mer

Relaterade ämnen