Hur kan hållbarhet förvandlas till lönsamhet?

- januari 19, 2021

Det har aldrig talats så mycket om hållbarhet som nu. Men vi vill göra mer än att bara prata. Uppmärksamheten bör i allt högre grad riktas mot hur hållbarhet påverkar verksamheten, och hur miljöansvar – eller bristen på det – påverkar medarbetare, kunder och investerare. 

Vad är hållbarhet? 

Under många år har företag uppmärksammat olika miljöfrågor. Det har handlat om att spara energi, minskad pappersanvändning och effektiviserad återvinning. Hållbarhet är dock mycket mer än miljömässigt goda gärningar. Det handlar om tanke- och beteendemönster. Ett företags miljöpåverkan måste analyseras mer ingående än att bara titta på hur personalen agerar och hur man gör kostnadsbesparingar. Alla företag behöver reflektera över fem aspekter av hållbarhet: lönsamhet, medarbetare, kunder, samhället i stort och miljön. 

 

Många företag har formulerat egna hållbarhetspolicyer där gemensamma nämnare ofta är klimatfrågan och behovet att följa internationella standarder. Enbart policyer, mål och rapporter räcker ofta inte. Ett verkligt effektivt hållbarhetsarbete kräver att hållbara värderingar vägleder verksamheten och beslutsfattandet på både den strategiska och den konkreta nivån. Företag måste även identifiera vilka negativa effekter den egna verksamheten medför och försöka minimera dessa som en del av det dagliga arbetet. En ännu större roll spelas av de företag där själva affärsmodellen främjar hållbar utveckling.  

 

För ett verkligt ansvarstagande måste analysen dessutom sträcka sig utanför företagets egen verksamhet och även omfatta hållbarheten hos samarbetspartners och i leveranskedjan. Att välja hållbara partners är ett sätt att investera i ansvarsfulla företag som har lösningar på globala utmaningar. 

 

Läs mer om Hållbar IT

 

Vem bryr sig om hållbarhet? 

När företagets ledning och styrelse beskriver hur verksamheten ska bedrivas och fastställer på vilka sätt verksamheten ska påverkas av miljön fattas inte besluten enbart utifrån egna etiska åsikter och principer. I alla beslut måste de även ta hänsyn till de förväntningar som finns hos personal, partners och potentiella investerare.  

 

Idag fattar både kunder och investerare beslut baserat på hur hållbart ett företag är. Det är därför uppenbart att hållbarheten är viktig för ett företags resultat. Om det istället ignoreras får det en direkt effekt på verksamheten: kundrelationer skadas, investerare tappar förtroendet och företaget kan till och med komma att granskas i media. Ett gott rykte kan raseras på ett ögonblick, och att bygga upp det på nytt tar mycket lång tid. På lång sikt kommer ditt företag att tjäna på hållbarhetsinvesteringar, eftersom lagstiftningen blir allt strängare. Det spelar stor roll om ett företag har rykte om sig att vara tillförlitligt och hållbart, och det bidrar också till engagerade medarbetare och partners.  

 

Hur kan hållbarheten förstärkas?

När de etiska normer och riktlinjer som ska påverka arbetet har kommit på plats befinner sig verksamheten ännu bara vid startpunkten. Det är avgörande att dessa kommuniceras öppet både internt och externt.  

 

Större transparens i form av policyer och rutiner skapar förtroende som ökar konkurrenskraften.  

Dessutom har transparens även en multiplikatoreffekt: kommunikation om policyer leder till att intressenter kräver hållbara produkter och tjänster även från andra aktörer. Samarbeten med hållbara företag kan dessutom fungera som goda förebilder för andra.  

 

Om vi tittar framåt måste företagens och kundernas intressen kopplas samman med samhällets intressen. Traditionellt brukar man dela in affärsverksamhet i B2C (företag till kund) och B2B (företag till företag), men i framtiden kommer alla även att agera på B2S-marknaden (företag till samhälle). På den här marknaden ingås partnerskap som gynnar samhället i stort. 

 

Önskar du fördjupa dina kunskaper om cirkulär ekonomi och ta del av tips och råd om hur du och din verksamhet kan bidra till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle vänligen klicka här.

 

Läs mer om det jobb vi gjort och fortfarande gör kopplat till hållbarhet och cirkulär ekonomi i vår senaste års- och hållbarhetsrapport.

 

Vill du veta mer om våra livscykellösningar för IT-hårdvara? Kontakta en av våra lokala experter idag!

 

 
Lär dig mer

Relaterade ämnen