IT‑berget

2024

En stor del av all IT-utrustning som används på svenska arbetsplatser hamnar så småningom i ett förråd eller i en byrålåda. Där ligger den sedan i nästan tre år, i stället för att säljas vidare och få en andra livscykel.

 

Det döljer sig med andra ord ett virtuellt berg av fullt användbar IT-utrustning hos svenska företag och organisationer. Denna insikt är en av många som vi presenterar i den andra upplagan av IT-berget – vår årliga rapport om hur långt svenska verksamheter har kommit i sin omställning till ett mer cirkulärt användande av IT.

 

En annan insikt är att det finns en stor vilja att arbeta cirkulärt, men att det ofta saknas tillräcklig kunskap. Där hoppas vi att rapporten kan bidra till att öka kunskapen och skynda på övergången till ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt att anskaffa, administrera och återbruka IT-utrustning.

 

 

 

 
IT-berget-Dorren-v2 IT-berget-Dorren-v2

En av många insikter om:

 

Ekonomi

Tyvärr har den myt vi identifierade i fjolårets upplaga av IT-berget – att cirkulär IT leder till ökade, i stället för minskade kostnader – bitit sig fast bland svenska organisationer och till och med vuxit i omfattning.

 

Andelen som tror att cirkulär IT medför höga kostnader ökade från 43% 2023 till över 50% i år. Det korrekta svaret är att de operationella kostnaderna i stället sjunker med cirka 30%.

 

 

 
IT-berget-Ekonomi-v2 IT-berget-Ekonomi-v2

En av många insikter om:


Miljö

Siffrorna tyder på att många har svårt att se vilken del av deras IT-användning som leder till störst utsläpp. Och att den klimatpåverkan som uppstår till följd av
lagerhållning av fullt funktionsduglig IT-utrustning upplevs som abstrakt och svår att konkretisera. Insikten blir att det fortfarande är för få organisationer som förstår den miljö- och klimatmässiga nyttan med cirkulärt arbete.

 

 
IT-berget-Miljo-v3 IT-berget-Miljo-v3

En av många insikter om:


Säkerhet

Detta faktum blir än mer uppseendeväckande mot bakgrund av att åtta av tio uppger att IT-säkerhet är den enskilt största IT-relaterade utmaningen under de närmaste åren. Att endast 6% av respondenterna kan det korrekta svaret: att det är styrelsen som bär det yttersta ansvaret, visar på vikten av att arbeta med tydliga processer och rutiner för att säkerställa att informationen som lagras i IT-utrustning inte lämnar företaget.

 

 
IT-berget-Sakerhet-v2 IT-berget-Sakerhet-v2

Årets rapport

Andra upplagan av 3stepIT:s rapport om cirkulär IT fokuserar på de myter och missuppfattningar som förhindrar omställningen till en cirkulär ekonomi vad gäller användningen av IT-produkter.

 

 
IT-berget-Rapporten-v2 IT-berget-Rapporten-v2

Vill du veta mer?