MILJÖMÄSSIGT, EKONOMISKT OCH SOCIALT

SAMHÄLLSANSVAR

För 3 Step IT omfattar företagets samhällsansvar att vi utvecklar vår kärnverksamhet till att vara så ansvarstagande som möjligt. Vi vill uppmuntra en öppen och ärlig dialog mellan våra kunder och anställda angående:

 • hur vi bedriver verksamheten
 • vilken påverkan den har på miljön och på de marknader där vi är verksamma.

Var vi än bedriver vår verksamhet är vårt mål att vara ansvarstagande och trovärdiga i allt vi gör. Att ta ansvar för miljö, ekonomi och sociala frågor är grundpelare i vår verksamhet.

Att vara ett ansvarstagande företag innebär för oss att vi:

 • förlänger utrustningens livslängd och därmed sparar värdefulla naturresurser och minskar koldioxidutsläppen
 • strävar efter att minska miljöpåverkan av onödig skrotning av IT-utrustning
 • tillhandahåller begagnad utrustning till ett överkomligt pris till utbildningsinstitutioner och marknader där begränsad ekonomi hindrar konsumenter att få tillgång till modern teknologi
 • skapar nya jobb och låter företaget växa på ett hållbart sätt
 • erbjuder våra anställda en säker, rättvis och öppen arbetsmiljö
 • ger möjligheter till personlig utveckling, utbildning och förmåner till våra anställda

Sidebar Widgets

Vår uppförandekod förklarar tydligt vilka riktlinjer som är centrala för oss. Klicka här för att läsa mer.

VÅRT MILJÖANSVAR

HJÄLPER DIG ATT UPPNÅ DINA HÅLLBARHETSMÅL

Additional content

Våra lösningar är utformade för att hjälpa kunderna att få ut mer av sin IT-budget och att minska den miljöpåverkan deras IT-verksamhet har.

3 Step IT:s affärsmodell grundar sig på att förlänga livslängden för den IT-utrustning vi hyr ut till våra kunder. Vi sparar resurser och minimerar den miljöpåverkan som skrotning innebär genom att:

• göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att återlämna hyrd utrustning
• förlänga maskinernas funktionella livslängd med rekonditionering och vidareförsäljning i begagnat skick

Vi hittar nya ägare till 98 % av den återlämnade utrustningen. Resterande 2 % bestående av trasig utrustning eller utrustning vars funktionella livslängd är slut. Utrustningen återvinns på ett ansvarsfullt sätt via ISO 14001-certifierade återvinningspartners.

Kontinuerlig förbättring av vår verksamhet

Vi utvärderar regelbundet vår verksamhet ur ett miljömässigt perspektiv. Vi strävar efter att utveckla den kontinuerligt för att säkerställa att vi fortsätter att verka på ett ansvarstagande och hållbart sätt.

Vi utvecklar även kontinuerligt våra metoder och processer med målet att minimera deras påverkan på miljön. Detta omfattar logistik, återanvändning och korrekt återvinning diverse material som vi använder i verksamheten. Vi har till exempel utvecklat våra egna miljövänliga packningsmetoder tillsammans med vår logistikpartner. Vi minimerar därmed volymen förpackningsmaterial som används i våra leveranser och vi återanvänder förpackningar när så är möjligt.

Additional content

GENOM ATT SÄTTA VÅRA ANSTÄLLDA FÖRST SÄKERSTÄLLER VI

BÄSTA MÖJLIGA SERVICE TILL VÅRA KUNDER

Additional content

Våra anställda är en förutsättning för vår framgång och vår mest värdefulla tillgång. Som tjänsteföretag vet vi att det är när vi sätter våra anställda först som vi kan leverera den bästa möjliga servicen till våra kunder.

Vi vill vara en bra arbetsplats för vår personal. Vi arbetar för en arbetsmiljö där medarbetarna:

 • har förtroende för företagsledningen
 • är stolta över sitt arbete
 • trivs att arbeta tillsammans

Vi mäter regelbundet vad våra anställda tycker om arbetet och lyssnar på deras åsikter.

Vi ger våra anställda en säker, rättvis och öppen arbetsmiljö. Vi strävar också efter att tillhandahålla personlig utveckling, utbildning och förmåner anpassade till varje roll. Vi anser att lika behandling är en självklarhet där ingen diskriminering av något slag tolereras.

Varje år tar vi fram en medarbetsundersökning till våra anställda. Efter att vi fått in alla svar så använder vi deras återkoppling för att bedöma och förbättra vår lednings-,kommunikations-,och utbildningsstrategi. Kanske är den viktigaste åtgärden att 98% av medarbetarna säger att 3 Step IT är ett bra företag att jobba på. 

IT-utrustning för alla till ett överkomligt pris

För oss handlar socialt ansvar också om att erbjuda människor modern IT-utrustning till ett överkomligt pris som:

 • förenklar deras vardag
 • ger dem bättre utbildningsmöjligheter

Genom att rekonditionera IT-utrustning och göra den tillgänglig för utbildningsinstitutioner till en rimlig kostnad, vill vi hjälpa skolor att förbättra den utbildning de erbjuder.

Mycket av den utrustning som vi tar hand om exporteras. Den största enskilda marknaden är Polen. En stor del av företagen i Polen är mindre mogna i sin utveckling vilket gör att begagnad utrustning passar dom bättre. Även om det finns en stor efterfrågan begränsar vi vår försäljning till länder som inte hanterar elektroniskt avfall på ett miljömässigt sätt. Detta för att försäkra att utrustningen hanteras ansvarsfullt när den ska tas till den sista vilan. 

Tillväxt med ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar baseras på hållbar utveckling och tillväxt utan att göra avkall på vår affärsetik. Detta har sin bakgrund i 3 Step IT-attityden som handlar om att vara ärlig, transparent och öppen.

Efter att 3 Step IT grundades 1997 har vi vuxit snabbt på ett stabilt och hållbart sätt. Tillväxten har givit oss möjlighet många nya arbetstillfällen.

Vårt mål är att upprätthålla tillväxten, expandera internationellt samt utveckla ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kunder och partners.